http://staff-p2.piyanas.com/images/20180128/I7zdZthj_x.jpg
Privacy and Policy

ข้อมูลเบื้องต้น
ปิยะนัส อิเล็คทริคส์ (”บริษัท”) มุ่งมั่นในการปกป้องและให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นโยบายนี้จะอธิบายวิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าและวิธีที่ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทถ้าประสงค์ให้จำกัดการใช้ข้อมูลนั้น กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ (“เว็บไซต์”) แสดงว่าลูกค้ายินยอมให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตามหลักการของการป้องกันข้อมูลและข้อบังคับอื่นที่เทียบเท่าในภูมิภาค และมุ่งมั่นในการรักษาความเสมอต้นเสมอปลายในระดับสูงของการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะนัสอิเล็คทริคส์ 
เลขทะเบียนบริษัทคือ 0103539025633 และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1240/12 ซ. สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัทเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลของลูกค้าดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ลูกค้าให้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม โดยเฉพาะแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มลงทะเบียนในเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลที่ให้ในเวลาที่สมัครใช้บริการของบริษัท การซื้อของผ่านเว็บไซต์บริษัท การประกาศข้อความเนื้อหาวัสดุบนหรือไปยังเว็บไซต์บริษัท (ถ้าได้รับอนุญาต) การร้องขอบริการเพิ่มเติม หรือการใช้บริการใด ๆ ที่บริษัทจะนำเสนอในอนาคต นอกจากนี้
  ยังอาจมีการร้องขอข้อมูลเมื่อลูกค้าลงแข่งขันหรือมีรายการส่งเสริมการขายจากบริษัทหรือบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท และเมื่อลูกค้ารายงานปัญหาทางเว็บไซต์
 • ในการลงทะเบียน บริษัทจะขอชื่อ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดของบัตรชำระเงิน และที่อยู่ในการจัดส่ง
 • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อบริษัท บริษัทอาจเก็บบันทึกการติดต่อโต้ตอบ
 • นอกจากนี้ บริษัทอาจขอให้ลูกค้าทำแบบสำรวจที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย แม้ว่าลูกค้าไม่ต้องตอบแบบสำรวจก็ตาม
 • รายละเอียดของการทำธุรกรรมที่ลูกค้าทำผ่านเว็บไซต์และการทำตามประสงค์คำสั่งซื้อของลูกค้า
 • รายละเอียดการเยี่ยมชมของลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลจราจร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เว็บบล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินของบริษัทเองหรือเพื่อการอื่นก็ตาม) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ลูกค้าเข้าถึง
 • ข้อมูลอื่นดังกล่าวหรือข้อมูลที่ลูกค้าอีเมลถึงบริษัทหรือป้อนในเว็บไซต์บริษัท

การใช้ข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในรูปแบบดังต่อไปนี้

 • เพื่อทำให้บริษัทสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวบริษัท สินค้า และ/หรือบริการแก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าร้องขอจากบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัทรู้สึกว่าลูกค้าอาจสนใจโดยที่ลูกค้ายินยอมที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์บริษัทถูกนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับลูกค้าและคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • เพื่อช่วยบริษัทในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามที่ลูกค้าขอสินค้า ข้อมูลเพิ่มเติม หรือมี
  ข้อสงสัย
 • เพื่อดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัททำให้บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้มี
  การเปิดเผยดังกล่าว
 • เพื่ออำนวยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบโต้ตอบของบริการบริษัท เมื่อลูกค้าเลือกที่จะทำดังกล่าว
 • เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการและเว็บไซต์ของบริษัท
 • ลูกค้าจะไม่ได้รับการสื่อสารทางการตลาดที่ไม่ได้ร้องขอจากบริษัท เว้นแต่ลูกค้าตกลงให้ติดต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจติดต่อกับลูกค้าเป็นครั้งคราวตามจำเป็นด้วยข้อมูลหรือคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน การสั่งซื้อ และ/หรือการประกาศข้อความของลูกค้า
 • การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลลึกซึ้งทั่วไปของสินค้า ผู้บริโภค แนวโน้มทางภูมิศาสตร์และทางประชากรศาสตร์

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท ซึ่งหมายถึงบริษัทสาขา บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทสาขาของบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ในกรณีที่บริษัทขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ในกรณีนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้สนใจจะขายหรือผู้สนใจจะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินนั้น และอาจขายและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • ในกรณีที่บริษัทหรือทรัพย์สินที่สำคัญทั้งหมดของบริษัทถูกครอบครองโดยบุคคลภายนอก
  กรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทถือไว้จะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน
 • ในขอบเขตที่จำเป็นให้บริษัทสามารถดำเนินการตามพันธะหน้าที่ซึ่งเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามบังคับกฎหมาย เพื่อให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ลูกค้า หรือผู้อื่น การนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นและองค์กรต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงสินเชื่อ
 • การให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นผู้ช่วยบริษัทดำเนินเว็บไซต์ ดำเนินธุรกิจ หรือให้บริการลูกค้า ตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวตกลงที่จะรักข้อมูลนี้เป็นความลับ บุคคลภายนอกนี้เรียกว่าผู้ประมวลข้อมูล และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ประมวลการชำระเงิน บริษัทที่ขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของและเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • มีการจัดเก็บการสำรองข้อมูลที่มีระบบฟื้นฟูกรณีเกิดภัยพิบัติและผ่านการรับรอง

How does the company protect its data?

The company is seriously responsible for data security. Apply the most appropriate technical measures and physical measures. And review these measures regularly. Companies store and disclose customer information by following rigorous security procedures. All important information about credit cards is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology. SSL is the industry standard for encrypting personal information and credit / debit card details. This information is sent over the Internet safely.

In accordance with the above. The company will take appropriate security measures to prevent access. Modification, alteration, disclosure, or deletion of customer personal information without permission. However, the transmission of information over the Internet is not completely secure. Although companies do their best to protect their personal information. However, the company can not guarantee the security of the customer information transmitted through the company website. Therefore, the transmission of information is a risk of the customer itself.

In case the customer chooses. (Or company providing) a password that gives customers access to certain parts of the site. Customers are responsible for keeping this password confidential.

The information collected by the company from the customer may be transmitted and stored at the customer’s destination outside the country. It may also be operated by employees outside of the customer’s country. A person who works for a company or works for a company. The staff will use the information to process customer orders submitted through the website. To process customer payment details. And terms of service support By submitting this personal information. Customer agrees to deliver, transfer, store or process the information. The Company will use all necessary steps to ensure that Customer Data is maintained in a safe and compliant manner. It is within the scope of the transfer of such information under the control of the Company, subject to the protection provided by applicable law.

Does the company use cookies?

Yes, this site uses cookies. Cookies are pieces of information that a web server sends to a web browser. The server can collect certain information from the browser. Companies use cookies for many purposes, such as to enable companies to save processing for registered users more easily. To help ensure the safety and authenticity of registered users. To help with the mechanism for online purchases. To make it possible to monitor online traffic. And to collect information about the customer’s computer. Include the IP address of the customer. operating system And browser type This is for administrative purposes. This is a statistical information about the user’s actions and patterns of use. And does not identify any person.

Customers can refuse to accept cookies by enabling settings in their clients’ browsers. This will allow the client to deny cookie settings. However, if the client chooses this setting Customers will not be able to access certain parts of the company website.

Changes to the Company’s Privacy Policy

The Company reserves the right to change this Privacy Policy at any time. Any changes that Company may make to this policy in the future will be posted on this page. Customers should review this page from time to time. To see any changes that may have.

Assignment

Companies may change ownership or corporate affiliates while providing related services and websites. In addition, companies may sell certain properties related to the site. Please note that in such an event. A company may transfer some or all of its customer data to a company holding one or all of its assets. Or transfer to another company that merges business. In such a situation, if possible, the company will ensure that the receiving department adheres to this policy. However, we do not promise that companies that receive information or merging companies will have the same privacy practices. Or will take care of customer information as described in this policy.

Access rights

The customer has the right to access the personal information of the customer that the company collects by submitting a request for information whenever needed. We do not charge you any fees. We care about ensuring that the personal information of our customers is up-to-date and up-to-date. So if there is a change in the customer’s personal information. Or customers no longer want to receive communications from the company. Please inform the company. Then the company will fix it. Update information Or delete the customer’s personal information as appropriate.

Customers are entitled to ask companies not to use their personal information for marketing purposes. The company always informs the customer. (Before collection of customer information.) If the company wishes to use customer information for such purposes. Or if the company intentionally discloses customer information to third parties for that purpose. Customers may exercise this right at any time by contacting us by email at piyanas@piyanas.com Or send a letter to the address above. And asked the company to stop contacting its customers for such purposes.

Company websites may be linked to or from the websites of partner networks, companies, advertisers, and affiliates from time to time. If the customer follows the link to these sites. Please note that the site has its own privacy policy and that the company is not responsible or liable for any such policies. 
Please review the policy before submitting personal information to the website.

If the company needs to amend or update its personal information Please inform the company.

Contact the company

If a customer has a question about this policy How to Manage a Website Or have problems using the company website? Please email the question to piyanas@piyanas.com Or send a mail to:

Piyanas Electric Limited Prtnership
1240/12 Soi.  Sukhumvit 101/1 Bangjak, Prakhanong,  Bangkok 10260